چای ماسالا

 • چای ماسالا کیوجی

  60000
 • چای ماسالا تاج محل کلاسیک #150 گرم
  ناموجود

  چای ماسالا تاج محل کلاسیک

  10000
 • چای ماسالا تاج محل کلاسیک #1 کیلوگرم
  ناموجود

  چای ماسالا تاج محل کلاسیک

  60000
 • چای ماسالا تاج محل اسپایسی #150 گرم
  ناموجود

  چای ماسالا تاج محل اسپایسی

  12000
 • چای ماسالا تاج محل اسپایسی #1 کیلو گرم
  ناموجود

  چای ماسالا تاج محل اسپایسی

  70000